Tuesday, February 9, 2016

"ကန္ထရုိက္တာႏွင့္ေျမပိုင္ရွင္တို႔အၾကား သတိထားစရာမ်ား"


"ကန္ထရုိက္တာႏွင့္ေျမပိုင္ရွင္တို႔အၾကား
သတိထားစရာမ်ား"


"နည္း(၂)မ်ိဳး"
=======

အေဆာက္အဦးမ်ားကို ကန္ထရုိက္တာႏွင့္ေျမပိုင္ရွင္တို႔သည္
ေအာက္ပါနည္း(၂)မ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါသည္။

၁။ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ကန္ထရုိက္တာတို႔ႏွစ္ဦးသေဘာတူ
အခန္းေပးအခန္းယူေဆာက္လုပ္ျခင္း။

၂။ေျမပိုင္ရွင္ကမိမိပိုင္ေျမေပၚတြင္မိမိပိုင္အေဆာက္အဦးအား
မိမိပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ကန္ထရုိက္တာအားငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(တနည္းအားျဖင့္)
P.A.E စနစ္(Per Area Estimation )
အေဆာက္အဦး၏တစ္ယူနစ္ဧရိယာခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး
စိစစ္လက္ခံသည့္စနစ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

"ခံစားခြင့္မ်ား"
========

* ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ကန္ထရုိက္တာတို႔ႏွစ္ဦးသေဘာတူ
အခန္းေပးအခန္းယူေဆာက္လုပ္ၾကရာတြင္
အေဆာက္အဦးတစ္လုံးအတြက္ကုန္က်စရိတ္ကို
ကန္ထရုိက္တာကအကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ရၿပီး
မိမိခံစားပိုင္ခြင့္ရသည့္အခန္းမ်ားကို
- ႀကိဳတင္အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္း၊
- အခန္းေဆာက္လုပ္ၿပီးမွေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

* P.A.E စနစ္မွာထိုသို႔မဟုတ္ပါ၊ေျမပိုင္ရွင္မွ
မိမိပိုင္ေျမေပၚတြင္
မိမိပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ကန္ထရုိက္တာအား အေဆာက္အဦး၏
တစ္ယူနစ္ဧရိယာအေပၚခန္႔မွန္းတန္ဘိုးကို
ကန္ထရုိက္တာမွတြက္ခ်က္၍အေဆာက္အဦးတစ္ခုလုံး
အၿပီးအစီးေငြက်ပ္မည္၍မည္မၽွကုန္က်မည္၊
ရယူမည္ဆိုသည္ကိုေျမပိုင္ရွင္ဘက္မွလက္ခံၿပီး

- အေဆာက္ဦးေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ရ၍
စတင္ေျမတူးသည့္ေန႔တြင္
%မည္၍မည္မၽွကိုလည္းေကာင္း၊
- ပထမထပ္ၾကမ္းခင္းၿပီးလၽွင္
%မည္၍မည္မၽွကိုလည္းေကာင္း၊
- အေဆာက္အဦးအမိုးမိုးၿပီးလၽွင္
%မည္၍မည္မၽွကိုလည္းေကာင္း၊
- အေဆာက္အဦးအားသတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္း၊
သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည့္ပုံစံအတိုင္း
အေဆာက္အဦးၿပီးဆုံးေၾကာင္း
သက္ေသခံလက္မွတ္
(ဘီစီစီ)(Building complicate Certificate )
ရလၽွင္%မည္၍မည္မၽွကို
ေျမပိုင္ရွင္ကကန္ထရုိက္တာအား
ေငြေပးေခ်ရသည့္စံနစ္ျဖင့္အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္အေဆာက္အဦးႏွင့္
ပတ္သက္၍ခံစားခြင့္မရွိပါ။

"သတိျပဳစရာမ်ား"
==========

* အခန္းေပးအခန္းယူစနစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္
ကန္ထရုိက္တာမ်ားသည္ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မွဳစနစ္ျဖင့္
မိမိရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္တိုက္ခန္းမ်ားအားလုံးကိုျဖစ္ေစ၊
အားလုံးနီးပါးကိုျဖစ္ေစ၊ေရာင္းခ်ေနၿပီဆိုလၽွင္
ေျမပိုင္ရွင္မ်ားဘက္မွစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
မထိုးေပးရန္သတိျပဳဘို႔အထူးလိုအပ္ပါသည္။

*** ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္အေရာင္းစာခ်ဳပ္၊
စရန္ေပးစာခ်ဳပ္တို႔ခ်ဳပ္ေပး၍အတိုးျဖင့္ေငြေခ်းယူတတ္ျခင္း၊
အမွန္ေရာင္းခ်လၽွင္လည္းရပိုင္ခြင့္ဆက္လက္မက်န္ရွိ၍
အေဆာက္အဦးအားပဋိညာဥ္ပါအတိုင္းၿပီးဆုံးေအာင္
မေဆာင္ရြက္ဘဲေရွာင္တိန္းထြက္ေျပးနိင္ပါသည္။
ေျမပိုင္ရွင္အေနျဖင့္လက္မွတ္ေရးထိုးေပးမိလၽွင္
ကန္ထရုိက္တာထံမွအခန္းႀကိဳဝယ္သူမ်ားမွ
ကန္ထရုိက္တာႏွင့္အတူပူးတြဲတရားစြဲဆိုျခင္းခံရမည္
ျဖစ္ပါသည္။***

* ထို႔အျပင္ကန္ထရုိက္တာသည္အခန္းတစ္ခန္းတည္းကို
ႏွစ္ဦးသို႔မဟုတ္သုံး/ေလးဦးတို႔ကိုဆင့္ကဲဆင့္ကဲ
ေရာင္းခ်တတ္၍ေျမပိုင္ရွင္အေနျဖင့္
ကန္ထရုိက္တာအားအားနာမွဳ၊ယုံၾကည္မွဳတို႔ျဖင့္
လက္မွတ္ထိုးေပးမိပါကကန္ထရုိက္တာ၏အရွဳပ္ထဲ
ကိုယ္ပါ "ပဲေလွာ္ၾကားဆားညပ္တတ္ပါသည္"။

*** သက္ဆိုင္ရာYCDC မွေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္က်ၿပီးေနာက္
အေဆာက္အဦးမေဆာက္ေသးဘဲအခန္းမ်ားကိုႀကိဳတင္၍
ေအာက္ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်ေနသည့္ကန္ထရုိက္တာမ်ားဆိုလၽွင္
သတိႏွင့္ၾကပ္မွတ္သင့္ပါသည္။
ထြက္ေျပးတိန္းေရွာင္နိင္ပါသည္။ ***

တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္မရွိဘဲ
လိုင္စင္အငွားျဖင့္ေဆာက္လုပ္သည့္ကန္ထရုိက္တာမ်ားလည္း
ရွိပါသည္။

ထိုသို႔
*** လိုင္စင္အငွားႏွင့္ေဆာက္မည့္ကန္ထရုိက္တာႏွင့္ဆိုလၽွင္
လိုင္စင္ပိုင္ရွင္ကန္ထရုိက္တာကိုပါစာခ်ဳပ္တြင္
ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားရန္လိုအပ္ပါသည္။***

*** PAE စနစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေသာေျမပိုင္ရွင္မ်ားအဖို႔
လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးႏွင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို
အျမဲမျပတ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။***

* ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္အေဆာက္အဦး၏
တစ္ယူနစ္ဧရိယာအေပၚခန္႔မွန္းတန္ဘိုးတြက္ခ်က္ရယူ
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊(တနည္းအားျဖင့္)
ပုတ္ျပတ္စနစ္ ျဖစ္ျခင္း၊(တစ္နည္းအားျဖင့္)
ျမန္မာအေခၚတန္စား၊ေပစားစနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္
ကန္ထရုိက္တာတို႔အေနျဖင့္မိမိတို႔အတြက္
ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ရေစရန္အေဆာက္အဦးတြင္
အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြးအေပၚခို၍
ေဆာက္လုပ္တတ္ၾကပါသည္။

(မၾကာခဏကန္ထရုိက္တာႏွင့္ေျမပိုင္ရွင္တို႔အၾကား
အထက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚသတိမထားမိၾကဘဲ
အမွဳမ်ားျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္
ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment

အင္တာနက္ျမန္နွဳန္းစမ္းရန္နွင့္အခ်ိန္